Page content

Actievoorwaarden

Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de “Win 6 Weken Gratis Personal Training” (verder te noemen: “de Actie”) van Niels Verwer Training & Coaching (verder te noemen: “de Organisator”), gevestigd Wijenburg 133 te Amsterdam.
 • Deze Actie heeft als doel gratis personal training te verloten onder alle deelnemers die zich hiervoor aanmelden
 • Het betreft een tijdelijke actie met een looptijd van 4 janauri tot 12 januari 2016.
 • De actie wordt gehouden in Nederland waarbij 1x een periode van 6 weken Personal Training onder de deelnemers verloot worden.
 • Prijzen kunnen niet in contanten uitbetaald worden.

Deelname

 • Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die in Amsterdam of omgeving woonachtig is. Deelname is mogelijk vanaf 18 jaar.
 • Door deelname aan deze Actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform deze actievoorwaarden handelen.

Speelwijze

 • Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de actieperiode (zie punt 1.3). Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient de deelnemer zijn e-mail opt-in af te geven via het aanmeldformulier op de volgende pagina: http://lairn.world/personal-training-amsterdam-nieuwjaarsactie/
 • De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de ingevoerde gegevens.
 • De selectie van de winnende deelnemers en de daaraan verbonden prijzen geschiedt achteraf door middel van trekkingen.
 • Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Uitkering prijzen

 • De trekking vindt plaats op 13 januari 2016.
 • De prijswinnaar wordt op diezelfde dag bekendgemaakt. De prijswinnaars worden persoonlijk bericht.
 • Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is of zijn prijs niet incasseert kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.
 • De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan de Organisator. Het totale bedrag van deze actie staat gelijk aan 6 lessen van 60 minuten voor een bedrag van €55,- per les (inclusief BTW), dat wil zeggen €320,-
 • Per lesmoment wordt een afspraak gemaakt voor een trainingsmoment, bij afmelding uiterlijk 24u voor de afspraak, kan deze mits geldige redden verplaats worden. Bij afmelding binnen 24u voor het afgesproken tijdstip zal de les vervallen en kan deze niet gratis verplaatst worden.

Medewerking en gegevens/privacy

 • Door deelname aan deze Actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan Organisator om hun namen voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze Actie te gebruiken.
 • De gegevens die de Organisator verkrijgt in het kader van deze Actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
 • De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige ander wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.

Aansprakelijkheid

 • De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
 • Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
  – enig gebruik van de uitgekeerde prijzen; of
  – het feit dat de ingevoerde persoonsgegevens onjuist zijn.

Slotbepalingen

 • De Organisator is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigende bepaling benadert en die nietig of vernietigbaar is.

Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. Aldus opgemaakt te Amsterdam, januari 2016.